Kontroly užitkovosti

 

Oxford down (OD)

Anglické masné, krátkovlnné, tmavohlavé plemeno s polojemnou vlnou, vzniklé křížením plemen cotswold, hampshire a southdown. Plemeno bylo uznáno v roce 1851, plemenná kniha se vede od roku 1889. Podílelo se na vzniku mnoha tmavohlavých plemen ovcí v Anglii, Dánsku, Francii, Lotyšsku, Německu, Švýcarsku. Berani i bahnice se vyznačují velkým tělesným rámcem, širokým hřbetem a prostorným hrudníkem. Hlava je přiměřeně dlouhá, široká, s rovným profilem, obě pohlaví bezrohá. Mulec je černý, tmavé uši průměrné délky. Krk je silný, středně nasazený a odpovídající délky. Hrudník je hluboký a široký, hřbet dlouhý, široký a dobře zmasilý, záď dlouhá, poměrně rovná, končetiny silné, středně dlouhé, spěnky pevné, paznehty tmavě zbarvené. Vlna je bílá, pololesklá, zkadeřená, sortiment B-CD (25,1–35,0 m). Kůže je jemná, růžová. Plemeno je odolné, méně protučnělé a vhodné k užitkovému křížení téměř se všemi plemeny (jehňata mají malé hlavy a dávají předpoklad k snadným porodům, které jsou nejčastěji dvou-, ale i vícečetné). Plemeno je klidného temperamentu, což umožňuje snadnější manipulaci. Ovce i berani se vyznačují dlouhověkostí, pevnou konstitucí a dobrým zdravím. Plemeno je vhodné i do drsnějších klimatických podmínek, včetně celoročních pastevních systémů. Jehnice lze zapouštět v 10–12 měsících věku při hmotnosti 50–55 kg. Mléčnost a mateřské vlastnosti bahnic jsou dobré, lze využít i asezonní říje (3 bahnění do 2 let). Živá hmotnost bahnic je 80–90 kg, beranů 110–120 kg.

 

4. Kontrola užitkovosti
4.1. Reprodukční vlastnosti:
a. číslo plemenice a její datum narození
b. číslo a číslo ústředního registru berana – plemeníka
c. datum porodu
d. zmetání (ANO/NE)
e. jalovost (ANO/NE)
f. počty živě a mrtvě narozených jehňat podle pohlaví
g. identifikační čísla jehňat
h. snadnost porodu: bez pomoci (1), s minimální pomocí chovatele bez repozice plodu (2), porod s nutnou pomocí chovatele nebo vet. lékaře (3) – nepovinný ukazatel
ch. úhyny jehňat podle pohlaví, včetně data úhynu
i. počet odchovaných jehňat na vrh ve 30 dnech
j. datum vyřazení plemenice

 

Údaje a.-j. zjišťuje a eviduje oprávněná osoba na základě chovatelské evidence ve stádě a předává je do centra PK do 10 dnů:
1) začátek období bahnění – chovatel oznámí oprávněné osobě do10 dnů po začátku bahnění (a.-b.)
2) ukončení hlavního období bahnění - chovatel oznámí oprávněné osobě do10 dnů po skončení bahnění stáda, případně podle skupin (c.-h.)
3) po ukončení odchovu (ch.-i.)
4) po nahlášení data vyřazení chovatelem (j.)
Nedodržování těchto termínů bude sledovat VR PKO, upozorňovat oprávněné osoby a chovatele, v krajním případě podá podnět ČPI.

 

4.2. Růst a vývin jehňat
a. živá hmotnost jehňat při odstavu u dojných plemen
b. živá hmotnost ve 100±30 dnech mimo dojná plemena
c. živá hmotnost beranů při hodnocení
Hmotnost všech kategorií zvířat se stanoví s přesností na desetinu kg a eviduje se včetně informace o termínu vážení.
Údaje a, b, c zjišťuje oprávněná osoba, zajistí jejich evidenci a předá je do centra do 10 dní po termínu vážení.

 

4.3. Jatečná hodnota
a. Polní test – slouží pro porovnání výkrmnosti a jatečné hodnoty skupin jehňat po vybraných otcích (kontrola dědičnosti) či vybraných kombinací křížení (testace hybridů). Podle systému SEUROP, podíl kýty v JUT v %, podíl masa v kýtě v %, podíl ledvinového loje z hmotnosti JUT v % a plocha nejdelšího hrudního a bederního svalu za posledním žebrem v cm2.
b. Ultrazvuková měření – měří se hloubka hřbetních svalů a tloušťka vrstvy podkožního tuku a kůže v milimetrech. Měření se provádí dle metodiky schválené radou plemenných knih ovcí u jehňat ve věku 70-130 dní zároveň se zjišťováním živé hmotnosti.
c. Subjektivní hodnocení zmasilosti jehňat – kýty, hřbetu a plece – hodnotí se pomocí 5-ti bodové stupnice ve věku 70-130 dní. Při posuzování se přihlíží ke „stupnici kondice“, t.j. BCS (BODY CONDITION SCORING). Hodnocení se provádí tlakem plnou dlaní a přihlíží se ke hmatnosti trnových výběžků. Při hodnocení zmasilosti jehňat se posuzuje i osvalení vnější a vnitřní kýty.

Tabulka 1. Bodové hodnocení zmasilosti jehňat (BSC)
1 2 3 4 5
nežádoucí podprůměrné průměrné nadprůměrné vynikající
mělké osvalení,
bez tukové vrstvy osvalení plné,
bez tukové vrstvy osvalení plné,
tenká tuková vrstva osvalení plné,
plná tuková vrstva osvalení výrazně zaoblené,
velmi silná vrstva tuku
- trnové výběžky ostré
a vystupující,
- jednotlivé příčné výběžky
ostré a hmatné - trnové výběžky ostré a
vystupující,
- příčné výběžky lehce
zaoblené a znatelné při
větším tlaku - trnové výběžky zaoblené
a hmatné jen při silném
tlaku,
- příčné výběžky zcela
skryté a hmatné jen při
silném tlaku - trnové výběžky hmatné
jen při velmi silném tlaku,
- příčné výběžky
nehmatné - výběžky obratlů
nehmatné

Rozsah testace určí Svaz chovatelů ovcí a koz.
Činnosti uvedené v bodech a.-c. zajišťuje a příslušné údaje eviduje oprávněná osoba a předává je do centra do 10 dnů po jejich zjištění.

 

5. Výpočty, přepočty a odhady plemenných hodnot
5.1. Výpočty
a. Ukazatelé reprodukce bahnic
index plodnosti - jako podíl živě i mrtvě narozených jehňat k reprodukčnímu věku plemenice v létech.
index odchovu – jako podíl počtu jehňat odchovaných do věku 30 dní a 100 dnů k reprodukčnímu věku plemenice v létech.
Reprodukční věk plemenice je její věk -1.
b. Ukazatelé reprodukce stáda:
oplodnění – podíl plemenic obahněných nebo zmetaných z počtu plemenic zařazených do reprodukce v %
plodnost – poměr počtu všech narozených jehňat k počtu obahněných plemenic v %
intenzita – poměr počtu všech narozených jehňat k počtu plemenic zařazených do reprodukce v %
odchov – podíl počtu jehňat odchovaných do 30 dne věku k počtu plemenic zařazených do reprodukce v %
odchov ve 100 dnech - podíl počtu jehňat zvážených ve 100  30 dnech věku k počtu plemenic zařazených do reprodukce v %.
c. Ukazatelé mléčné užitkovosti za normovanou dojnou periodu.
standardní délka dojné periody – 150 dní - pro výpočet produkce za normovanou dojnou periodu musí kontrolní období zahrnovat minimálně 112 dní (od prvního do posledního kontrolního měření) a minimálně 4 kontrolní měření prováděné metodou AT. Produkce mléka v kg, produkce mléčného tuku v kg a produkce mléčných bílkovin v kg se vypočte jako suma produkce za jednotlivá kontrolní období.


5.3. Odhady plemenných hodnot pro jednotlivé užitkové vlastnosti
Plemenné hodnoty jsou odhadovány metodou BLUP Animal Model pro následující znaky: Hmotnost jehňat ve 100 dnech v kg (přímý genetický efekt i maternální genetický efekt), plodnost na obahněnou v %, hloubku hřbetních svalů v mm, tloušťku vrstvy podkožního tuku v mm, produkci mléka v kg, mléčného tuku v kg a mléčných bílkovin v kg za normovanou 150 denní dojnou periodu.
Systematické prostřeďové efekty zohledněné v modelových rovnicích pro odhady plemenných hodnot pro jednotlivé užitkové vlastnosti jsou uvedeny v Tabulce 1:


5.4 CPH - celková plemenná hodnota – selekční index
Plemenné hodnoty pro jednotlivé vlastnosti jsou kombinovány prostřednictvím selekčního indexu do jednoho ukazatele odrážejícího šlechtitelský cíl plemene.

 

6. Hodnocení plemenných zvířat
6.1. Třída za CPH
a. U mladých plemenných zvířat se třída za CPH stanovuje v rámci ročníku narození (datum narození od 1. 10. do 30. 9. následujícího roku) a ročníku předcházejícího roku narození hodnocených zvířat daného plemene.
b. U starších plemenných zvířat se třída za CPH stanoví v rámci žijících zvířat daného plemene zařazených v KU.
c. Třídy za CPH se přidělují následovně:
- ER 1-15% zvířat s nejvyšší CPH
- E zvířata v rozmezí 16-50% pořadí hodnot CPH
- I zvířata v rozmezí 51-85% pořadí hodnot CPH
- II zvířata s 86% pořadí a více hodnot CPH

 

6.2. Třída za zevnějšek
Třída za zevnějšek je plemenným beránkům přidělována během klasifikace na přehlídkách (nákupních trzích), jehničkám během bonitace před zařazením do plemenitby.
Hodnocení zevnějšku Třída .
Vynikající ER
Nadprůměrný E
Průměrný I
Podprůměrný II
Nežádoucí vyřazen

 

LINEÁRNÍ POPIS ZEVNĚJŠKU BERANŮ (provádí se u plemenných beranů na nákupních trzích)

Hodnocení 1 2 3 4 5
Tělesný rámec velmi malý malý Odpovídající velký velmi velký
Osvalení velmi slabé slabší Odpovídající nadprůměrné vysoce nadprůměrné
Rohatost bezrohý odrohovaný Rohovité výrůstky malé rohy velké rohy
Hřbet velmi měkký měkký Rovný kapří výrazně kapří
Hrudník velmi úzký úzký Odpovídající široký velmi široký
Záď velmi úzká úzká Odpovídající široká velmi široká
Sklon zádi výrazně sražená sražená mírně skloněná téměř rovná rovná
Hrudní končetiny postoj výrazně do X do X Rovné sudovitý výrazně sudovitý
Hrudní končetiny spěnky velmi měkké měkké Korektní strmé velmi strmé
Pánevní končetiny postoj výrazně do X do X Rovné sudovitý výrazně sudovitý
Úhel hlezenního kloubu velmi šavlovitý šavlovitý Pravidelný strmý velmi strmý
Pánevní končetiny spěnky velmi měkké měkké Korektní strmé velmi strmé
Hodnocení vlny atypická podprůměrná Odpovídající nadprůměrná vynikající
Všechny hodnocené vlastnosti se posuzují s přihlédnutím k věku a genotypu hodnoceného jedince.
 

Sídlo klubu: Boční 232, 735 14 Orlová Lutyně

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 

Z fotogalerie...

Sídlo klubu: Polní 33, 735 14 Orlová Lutyně E-mail: daniela.d@volny.cz http://oxforddown.denicek.eu/
SCHOK © 2009, 2010
Created by inux & virtualworld